Szerződések


Szabadpiaci szerződések

szerzodesek.png

Hálózathasználathoz kapcsolódó szerződések

Hálózati Csatlakozási Szerződés (HCSSZ)

A fogyasztó és a hálózat üzemeltető között kerül megkötésre. Megkötése a szabadpiacra lépés egyik feltétele. Meglévő fogyasztó esetén e dokumentum rögzíti a hálózatra kapcsolódás műszaki megoldásait, feltételeit, a tulajdoni határokat, a csatlakozási pontok adatait, a fogyasztásmérők adatait, valamint a fogyasztási helyen rendelkezésre álló teljesítményt. Az igénybe vehető maximális rendelkezésre álló teljesítményt a korábbi közüzemi szerződésben szerzett jogok alapján kell figyelembe venni. Új fogyasztó vagy meglevő fogyasztó igénynövelése esetén a hálózati csatlakozási szerződés az előbbieken túl kiterjed a csatlakozás létesítésének, illetve módosításának megvalósítási és pénzügyi feltételeire is. A HCSSZ határozatlan idejű.

Hálózathasználati Szerződés (HHSZ)

A fogyasztó és a hálózat üzemeltető között kerül megkötésre. Megkötése a szabadpiacra lépés egyik feltétele. A szerződést a vásárolt villamos teljesítmény és energia folyamatos szállítása, a fogyasztásmérő berendezés előírásoknak megfelelő kialakítása, üzembe helyezése, folyamatos leolvasása, valamint az adatok rendszerirányító részére történő továbbításának meghatározása céljából kell megkötni. Ez a szerződés is határozatlan idejű, azonban amennyiben a fogyasztó kereskedelmi szerződése megszűnik és annak megszűnését megelőzően nem érkezik bejelentés, hogy a fogyasztó más kereskedővel szerződést kötött vagy a fogyasztó nem igazolja, hogy önállóan mérlegkört alakított vagy csatlakozott egy másik mérlegkörhöz, az elosztói engedélyes a szerződést és ezzel egyidejűleg a hálózathoz történő csatlakozást felfüggeszti. Amennyiben a felfüggesztést követően a kereskedői adatszolgáltatás határnapjáig (minden hónap 24-e) nem érkezik egyetlen kereskedőtől sem bejelentés, hogy a fogyasztóval annak ellátására szerződést kötött, a Hálózathasználati Szerződés megszűnik.

Kereskedelmi jellegű szerződések

Kereskedelmi szerződések típusai

A piaci szereplők kereskedelmi kapcsolatait szabályozó alapvető szerződéstípusok az alábbiak:

  • Ellátás alapú szerződés
  • Menetrend alapú szerződés
  • Mérlegkör-szerződés
  • Mérlegkör-tagsági szerződés

Ellátás alapú szerződések

Az ellátás alapú szerződés kötelezi az eladót, hogy a vevő – az akár általa bejelentett menetrend alapú szerződésektől is - eltérő vételezései vagy betáplálásai esetén az elszámolásban pénzügyileg helyt álljon. Az ellátás alapú szerződés biztosítja a Vevő részére, hogy a részére rendelkezésre álló teljesítmény határáig az általa minden időpontban igénybe venni kívánt teljesítményt és villamos energiát az Eladó biztosítja. Egy elszámolási pontra csak egy ellátás alapú szerződés köthető, de egy ellátás alapú szerződés megkötése viszont kötelező, más különben nem biztosított a folyamatos ellátás lehetősége. Az ellátás alapú szerződéseknek két típusa van:
  • Teljes ellátás alapú szerződés, amely csak egyforrású ellátást tesz lehetővé. Ez azt jelenti, hogy a Vevő arra szerződik az Eladóval, hogy a teljes villamosenergia szükségletét tőle fogja beszerezni, és nem vesz igénybe más kereskedőt, beszállítót. Ez a szabadpiacon, különösen a kisebb fogyasztók körében a leggyakoribb szerződés típus. A fogyasztók számára ez a legegyszerűbb kereskedési forma. A teljes ellátás alapú szerződéseknél az összes elfogyasztott villamos energia (amit a fogyasztásmérő mutat) az alapja a pénzügyi elszámolásnak. Profil elszámolású fogyasztóval – annak kifejezett kérése hiányában – teljes ellátás alapú szerződést kell kötni. A profilos fogyasztóval szerződést kötő kereskedőnek a profil elszámoláshoz kapcsolódó mennyiségi eltéréseket az elosztói engedélyessel kell elszámolnia. A teljes ellátás alapú szerződések kockázatmentesek a fogyasztók számára, de ez miatt általában magasabb díjtételeket tartalmaznak.
  • Részleges ellátás alapú szerződés, amely lehetővé teszi mind az egyforrású, mind pedig a többforrású ellátást. Ebben a szerződés típusban nincs kizárva, hogy a fogyasztó részére más beszállító is értékesítsen villamos energiát. A részleges ellátás alapú szerződés rögzíti a Vevő által vásárolt menetrend alapú szerződés(ek) menetrend-adatainak kommunikálását az Eladó felé.

Menetrend alapú szerződések

Menetrend alapú szerződést köthetnek az elszámolási ponttal rendelkező piaci szereplők, fogyasztók. A menetrend alapú szerződés kötésére jogosultak tetszőleges számú menetrend alapú szerződést köthetnek. A kiegyenlítő energia elszámolásakor a menetrend alapú szerződések teljesítettnek tekintendők. Az ilyen szerződések csak előre meghatározott teljesítményt és energia mennyiséget tartalmaznak. A menetrend alapú szerződés biztosítja azt a lehetőséget, hogy egy fogyasztó számára szükséges villamos energia mennyiség több forrásból kerüljön betáplálásra. A villamos energia határon keresztül történő szállítására csak menetrend alapú szerződés köthető. Mérlegkörök közötti villamosenergia-szállításra csak menetrend alapú szerződések köthetők. A menetrend alapú szerződések keretében vásárolt villamosenergia általában olcsóbb, mint az ellátás alapon beszerzett mennyiségek, azonban jelentős kockázatot hárítanak a fogyasztóra.

Mérlegköri Szerződések

A mérlegkör-felelősi funkció ellátására és a rendszerirányítóval mérlegkör-szerződés megkötésére az a piaci szereplő jogosult, aki a jogszabályban, a működési engedélyében és a rendszerirányító Üzletszabályzatában előírt követelményeket teljesítette. A mérlegköri szerződés biztosítja a mérlegkör felelősnek, hogy az általa felügyelt mérlegkörben minden időpillanatban fennáll a fogyasztás és a betáplálás egyensúlya. E szerződés biztosítja, hogy a mérlegkörben levő fogyasztók eltérhessenek az előzetesen leadott vagy meghatározott menetrendjüktől, és az eltérések ellenére is megkaphassák a számukra éppen szükséges villamosenergiát.

Mérlegkör Tagsági Szerződések

Az a piaci szereplő, aki nem jogosult önálló mérlegkört alakítani, vagy jogosultsága ellenére nem alakít mérlegkört, és erre vonatkozó kötelezettsége sem áll fenn, köteles valamely mérlegkörhöz a mérlegkör-felelőssel kötendő mérlegkör-tagsági szerződéssel csatlakozni. A mérlegkör-tagság ezen szerződés hatályba lépésével jön létre. Minden fogyasztási helynek tartóznia kell legalább egy mérlegkörhöz, de minden fogyasztási hely csak is egy mérlegkörhöz tartózhat. A Mérlegkör Tagsági Szerződést a fogyasztó köti a mérlegkör felelőssel. E szerződés biztosítja, hogy a mérlegkörben levő fogyasztó eltérhessen az előzetesen leadott vagy meghatározott menetrendjétől, és az eltérések ellenére is megkaphassa a számára mindenkor szükséges villamosenergiát. E szerződés rögzíti, hogy a fogyasztónak kell-e napi menetrendet adnia, illetve az előre jelzett mennyiségektől való eltérések esetén hogyan kerül elszámolásra az eltérés. A Mérlegkör Tagsági Szerződés megléte alapfeltétel a szabadpiacon történő vételezéshez.