Fogalomtár


Honlapunkon használt szakkifejezések magyarázata

Alállomás: Villamos hálózati csomópont. Az azonos feszültségszintű hálózati elemeket kapcsolókészülékek (megszakítók, szakaszolók) segítségével kötik össze. A különböző feszültségszinteket a transzformátorok itt kapcsolják össze. Az álállomásokon mérik az egyes vezetékeken áramló teljesítményeket és a villamos energia egyéb jellemzőit. A rendszerirányító és a körzeti diszpécserszolgálatok ezeket a méréseket is felhasználják az energiarendszer üzemirányításában

Áramszolgáltató: A fogyasztói igények közvetlen kiszolgálását biztosító szervezet. Az áramszolgáltatók a villamos energiát a nagykereskedőtől vásárolják, és értékesítik a végfelhasználóknak. A piacnyitás előtt az áramszolgáltató magába foglalta a villamosenergia kereskedőjét és annak a csatlakozási pontra szállítóját is. 2007. július 1-től e két tevékenységet külön cégekben külön engedélyek alapján kell végezni. Az áramszolgáltatói kifejezésnek részlegesen 2008. január 1-ig van létjogosultsága. Utána a közüzemi szolgáltatást egyetemes szolgáltatás váltja fel.

Átviteli hálózat: Átviteli hálózat: Közcélú hálózatnak minősülő, a villamos energia átvitelére szolgáló vezetékrendszer – beleértve a tartószerkezeteket is –, a hozzá tartozó átalakító- és kapcsoló berendezésekkel együtt, amelyet egy egységként kell kezelni.

Biomassza: A biomassza valamely élettérben egy adott pillanatban jelen levő szerves anyagok és élőlények összessége. A biomasszába tartozik a szárazföldön és vízben található összes élő és nemrég elhalt szervezetek (mikroorganizmusok, növények, állatok) tömege, a mikrobiológiai iparok termékei, a transzformáció után (ember, állat, feldolgozóipar) keletkező valamennyi biológiai eredetű termék, hulladék. A biomassza a szén, a kőolaj és a földgáz után a világon jelenleg a negyedik legnagyobb energiaforrás.

Csúcsterhelés: A csúcsterhelés a legmagasabb terhelési időszakban keletkezik (pld. nyáron délben, vagy télen a késő délutáni időszakban). Ezek fedezésére - rendszerint csak rövid időszakokra - költséges csúcserőművek bekapcsolására van szükség.

Csatlakozási pont: A közcélú hálózat és fogyasztói hálózat határa. Az elosztói engedélyesek eddig a pontig felelnek a villamos energia fogyasztóhoz történő szállításáért. Minden csatlakozási pontnak egyedi azonosítója van. Ez alapján kerül besorolásra valamely mérlegkörbe. Minden csatlakozási pontnak valamely, de csakis egy mérlegkörhöz tartoznia kell. Egy fogyasztónak több csatlakozási pontja is lehet. Ezek különböző mérlegkörökhöz csatlakozhatnak.

Egyforrású ellátás: Egyforrású ellátás esetén valamely piaci szereplő vagy közüzemi fogyasztó a villamos energia beszerzésére egyetlen piaci szereplővel köt szerződést.

Ellátás alapú szerződés: Olyan kereskedelmi szerződés, amelyben az eladó vállalja a vevő mennyiség- és mérési időintervallum-független vételezési vagy betáplálási igényének biztosítását, meghatározott időszakra és rögzített pénzügyi feltételek mellett.

Elosztóhálózat: Közcélú hálózatnak minősülő, a villamos energia elosztására és a fogyasztói csatlakozó berendezésekhez való eljuttatás céljára szolgáló vezetékrendszer – beleértve a tartószerkezeteket is –, a hozzá tartozó átalakító- és kapcsoló-berendezésekkel együtt.

Elosztói engedélyes/Hálózat üzemeltető: A Magyar Energia Hivatal által kiadott engedély alapján területi szolgáltatási jogkörrel és kötelezettséggel felruházott jogi személyiség, aki a hálózatok fejlesztését, üzemeltetését, karbantartását és a villamos energia elosztását végzi. Az Elosztói engedélyesek feladata a villamosenergia előírt minőségben történő eljuttatása a fogyasztók csatlakozási pontjára. Az átadott energia méréséért szintén az elosztói engedélyesek a felelősek. Az elosztói engedélyesek a közcélú villamos hálózatokon keresztül hatóságilag meghatározott díjak fejében szállítják el a vásárolt villamos energiát a fogyasztók csatlakozási pontjára.

Elszámolási mérési időintervallum: A hálózati vételezések és betáplálások elszámolási mérési időgyakorisága, amelynek értéke 15 perc.

Elszámolási pont: Az elszámolási pont az elszámolási mérés (mérési rendszer) által létrehozott, vagy mérésekből számítási eljárással képzett elszámolási mérési pont. Ehhez egyértelműen hozzárendelhető a menetrend, a rendszerszintű szolgáltatás, az elszámolási mérés és amely elszámolási pont a csatlakozási ponttal egyértelműen összerendelhető, továbbá amely elszámolási pont(ok) a rendszerirányító és a mérlegkör viszonyában a Mérlegkör-szerződésben, a mérlegkör-felelős és a mérlegkör-tag viszonyában a mérlegkör-tagsági megállapodásban, a hálózati engedélyes és a hálózatra csatlakozó viszonyában a Hálózathasználati szerződésben rögzített(ek).

Elszámolási teljesítmény: Egy elszámolási mérő folyamatosan, 1 órás időintervallumokban méri az elfogyasztott villamos energiát. Az adott hónap/év legmagasabb 1 órás időintervallumra számított átlagteljesítmény értéke képezi az elszámolás alapját.

Erőmű: Villamos energia ipari méretben történő előállítására szolgáló létesítmény. Az egyes erőműtípusokat aszerint különböztetjük meg, hogy milyen primer energiahordozó a villamos energia forrása, és milyen technológiával történik az energiaátalakítás. Ismertebb típusok: hőerőművek (szén-, olaj-, gáztüzelésű, atomerőmű, gázturbinás erőművek) és megújuló energiaforrással működő erőművek.

Feljogosított fogyasztó: Az a fogyasztó, aki a számára szükséges villamos energiát a közüzemi szerződés felmondásával, nem közüzemi szerződés keretében, hanem versenypiacról szerzi be. 2004. július 1-je óta a háztartásokon kívül minden fogyasztónak lehetősége van feljogosított fogyasztóvá válni.

Fogyasztás: Egy bizonyos időtartamon keresztül igénybevett teljesítmény. Mértékegysége a kWh.

Hatásos teljesítmény: Az elektromos energia, ami az effektív munkát ténylegesen végzi a fogyasztói berendezésekben.

Hálózat: A villamos energiát az előállítás helyéről a fogyasztókhoz eljuttató vezetékek és berendezések összessége. Az energiarendszer különböző feszültségszintű hálózatokból épül fel: Az átviteli hálózaton (400, 220 kV) szállítják az áramot nagy távolságra. Az elosztóhálózat hurkolt része (120 kV) az átviteli hálózati alállomásoktól az egyes áramszolgáltatói körzetekbe szállítja az áramot. A sugaras elosztóhálózatra (120, 20, 10, 0,4 kV), csatlakoznak a fogyasztók. A különböző feszültségszinteket transzformátorok kapcsolják össze. A hálózatok üzemét az országos rendszerirányító és a körzeti diszpécserszolgálatok irányítják.

Hálózat üzemeltető/Elosztói engedélyes: A Magyar Energia Hivatal által kiadott engedély alapján területi szolgáltatási jogkörrel és kötelezettséggel felruházott jogi személyiség, aki a hálózatok fejlesztését, üzemeltetését, karbantartását és a villamos energia elosztását végzi. A hálózat üzemeltetők/elosztói engedélyesek feladata a villamosenergia előírt minőségben történő eljuttatása a fogyasztók csatlakozási pontjára. Az átadott energia méréséért szintén az elosztói engedélyesek a felelősek. A hálózat üzemeltetők/elosztói engedélyesek a közcélú villamos hálózatokon keresztül hatóságilag meghatározott díjak fejében szállítják el a vásárolt villamos energiát a fogyasztók csatlakozási pontjára,.

Hálózati csatlakozási szerződés: A hálózati csatlakozási szerződés a fogyasztó és a területileg illetékes hálózati engedélyes között jön létre. Meglévő fogyasztó esetén e dokumentum rögzíti a hálózatra kapcsolódás mőszaki megoldásait, feltételeit, a tulajdoni határokat, a csatlakozási pontok adatait, a fogyasztásmérők adatait, valamint a fogyasztási helyen rendelkezésre álló teljesítményt. Új fogyasztó vagy igénynövekedés esetén a hálózati csatlakozási szerződés az előbbieken túl kiterjed a csatlakozás létesítésének, illetve módosításának megvalósítási és pénzügyi feltételeire is.

Hálózathasználati szerződés: A hálózathasználati szerződést a feljogosított fogyasztónak a területileg illetékes hálózati engedélyessel kell megkötnie, minden csatlakozási pontjára külön, a vásárolt villamos teljesítmény folyamatos szállítása, (amennyiben szükséges) a fogyasztásmérő berendezés előírásoknak megfelelő kialakítása, üzembe helyezése, folyamatos leolvasása, valamint az adatok rendszerirányító részére történő továbbítása céljából.

Havi elszámolási időszak: Az az időszak, amelyre vonatkozóan a rendelkezésre állási díjat a hálózati engedélyes szolgáltatásra szerződött ügyféllel/ fogyasztóval pénzügyileg elszámolja (tárgyhó elseje 00:00 órától tárgyhó utolsó napja 24:00 óráig).

Kiegyenlítő energia (szabályozási energia): Az az energiamennyiség, amely ahhoz szükséges, hogy az ügyfelek energiabetáplálása és energiavételezése közötti rövidtávú különbségeket kiegyenlítse. Ezt a kiegyenlítést az erőművek megfelelő teljesítményszabályozásával lehet elvégezni.

Kiegyenlítő energia egységára: Egységnyi mennyiségű (egy kWh) kiegyenlítő energia ára Ft-ban, amelyet a rendszerirányító minden egyes elszámolási mérési időintervallumra külön felszabályozási- és külön leszabályozási árként határoz meg. Ezt az árat minden mérlegkörre egységesen alkalmazza, és pozitív előjelű kiegyenlítő energiamennyiség (túlvételezés) esetén a felszabályozási egységár, negatív előjelű kiegyenlítő energiamennyiség (alulvételezés) esetén a leszabályozási egységár a kiegyenlítő energia díjmeghatározás alapja.

Kihasználási óraszám: A kihasználási óraszám egy olyan szám, amely az energiafogyasztás egyenletességét jellemzi. Számítása: éves fogyasztás / legnagyobb éves teljesítmény. Mivel az erőmővek és az elosztóhálózatok magasabb kihasználási óraszám mellett egyenletesebb igénybevételnek vannak kitéve, általában a kihasználási óraszám növekedése az egységár csökkenését eredményezi.

Kisfeszültségű hálózat: A villamosenergia-ellátásban kisfeszültségű hálózatnak nevezzük a 400/230 V-os hálózatot. A háztartási fogyasztók a kisfeszültségű hálózatra csatlakoznak.

Közüzemi szerződés felmondása: A versenypiacra lépni szándékozó fogyasztónak írásos felmondást kell küldenie a Közüzemi Szolgáltató felé. A felmondó nyilatkozatnak tartalmazni kell a felmondás dátumát és a versenypiacra lépő telephely pontos megnevezését (cím, fogyasztói szám). A közüzemi szolgáltatónak legkésőbb a felmondás beérkezésétől számított 30 napon belül kell írásban befogadni a felmondást, amely nap azonban kizárólag a tárgyhó első napjára eshet (pld. ha a fogyasztó november 15-én kéri a közüzemi szerződés mielőbbi felmondását, a felmondás befogadásának legkésőbbi időpontja január 1.)

Középfeszültségű hálózat: A villamosenergia-ellátásban középfeszültségűnek nevezzük a 10, 20 és 35 kV-os feszültségű hálózatot.

Legnagyobb éves teljesítmény: A legnagyobb éves teljesítmény az egy elszámolási év során mért legnagyobb 1 órás teljesítmény. Mértékegysége: kW.

Meddő teljesítmény: Akkor keletkezik meddő teljesítmény, ha az áram és a feszültség között fáziseltolódás áll fenn. Ez közvetlenül nem hasznosítható, a szállításnál és a transzformációnál veszteséget okoz, ezáltal csökkenti a hatásos teljesítmény rendelkezésére álló átviteli kapacitást. Ennek mérése és tarifája eltér a hatásos teljesítménytől.

Megújuló energiaforrás: Olyan energiahordozók, melyek felhasználásuk során nem fogynak el. Alkalmazásukkal a környezet nem szennyeződik, és a Föld energiakészlete nem csökken. Napjainkban a legszélesebb körben felhasznált megújuló energiaforrás a vízenergia. A többi megújuló energiaforrást (szél, napsugárzás, árapály, földhő, biomassza) alternatívnak is nevezik, jelezve, hogy perspektivikusan a hagyományos energiatermelést kiváltó erőforrásokká válhatnak. Az ilyen energiaforrásokkal működő erőműveket nevezzük alternatív erőműveknek.

Menetrend: A menetrend egy megállapodás az ügyfél és a szolgáltató között, a teljesítmény- és energiabeszerzés tervezett időbeli lefolyásáról.

Menetrend alapú szerződés: Olyan kereskedelmi (adás-vételi) szerződés, amely - egyéb feltételek mellett - rögzíti a szerződés tárgyát képező villamos energia mennyiségét a szerződésben meghatározott időszakra, elszámolási mérési időintervallumra lebontott részletességgel. Menetrend alapú szerződés esetében az eladó illetve a vevő a szerződésben meghatározott mennyiségű villamos energia rendelkezésre bocsátására illetve igénybevételére vállal kötelezettséget.

Mennyiségi eltérés (profilos fogyasztóknál): Egy csatlakozási ponton az adott elszámolási mérési időszakra mért és a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján figyelembe vett villamos energiamennyiség különbsége. A pozitív eltérés túlfogyasztást, a negatív eltérés alulfogyasztást jelent.

Mérlegkör: Egy virtuális elszámolási egység, amely egy szabályozási zónán belül (pl. egy ország) tetszőleges számú betáplálási és elvételi pontból áll, amelyeket a hálózati csatlakozásért felelős hálózati üzemeltetőnek kell megnevezni, és ezáltal pontosan definiálttá válnak. Egy mérlegkörön belül a beszerzésnek és a leadásnak egyensúlyban kell lennie.

Mérlegkör-szerződés: A kiegyenlítő energia elszámolására és/vagy az elszámolás alapjául szolgáló menetrendek bejelentésére kötött szerződés a rendszerirányító és a mérlegkör-felelős között, amely rögzíti a mérlegkör-felelős és a rendszerirányító kiegyenlítő energia elszámolásra és menetrend bejelentésre vonatkozó jogait és kötelességeit.

Mérlegkör-tag: Egy adott mérlegkör tagjának az tekinthető, aki az adott mérlegkörhöz tartozás vonatkozásában a mérlegkör-felelőssel megállapodást kötött.

Mérlegkör- tagsági szerződés: A mérlegkör tagsági szerződés a kiegyenlítő energia elszámolására és/vagy az elszámolás alapjául szolgáló menetrendek bejelentésére kötött szerződés a mérlegkör-felelős és egy piaci szereplő (pl. feljogosított fogyasztó, termelő, másik mérlegkör stb.) között, amely rögzíti a mérlegkör-felelős és a piaci szereplő kiegyenlítő energia elszámolásra és menetrend bejelentésre vonatkozó jogait és kötelességeit.

Nagyfeszültségű hálózat: Az átviteli hálózatot és az elosztóhálózatot alkotó villamosenergia-szállító rendszer. Feszültségszintjei: 400, 220 és 120 kV.

Piaci szereplő: Piaci szereplő lehet a villamosenergia törvényben (VET-ben) definiált feljogosított fogyasztó, termelő, villamosenergia-kereskedő, közüzemi nagykereskedő, közüzemi szolgáltató, az elosztó hálózati engedélyes, a kiserőmű és a rendszerirányító bármelyike, illetve ezen piaci szereplőkkel a villamos energia határon keresztül történő szállítása kapcsán jogviszonyba kerülő villamosenergia törvény végrehajtási rendeletének (VET Vhr.) 22.§. (6) bekezdése szerinti külföldi piaci szereplő (külföldi piaci szereplő).

Profil elszámolású fogyasztó: Profil elszámolású fogyasztó lehet az a feljogosított fogyasztó, akinek az ellátása a kisfeszültségű hálózatról történik, nem rendelkezik terhelési görbe regisztrálására alkalmas távleolvasható fogyasztásmérő készülékkel, továbbá a csatlakozási ponton mért fogyasztása tekintetében a névleges csatlakozási teljesítménye 3 x 80 A-nál nem nagyobb, vagy közvilágítás és egyéb, a közvilágítási hálózatról ellátott, azzal együtt vezérelt világítás (telefonfülke, közlekedési jelzőtábla, reklámvilágítás, stb.) céljára vételez. A fogyasztók profilcsoportba sorolása az elosztói engedélyesek feladata.

Profiltípus: Statisztikai elemzéssel készült, normalizált (1000 kWh éves fogyasztásra vonatkoztatott) meghatározott időintervallumra vonatkozó fogyasztói villamosteljesítmény-igény típusgörbe.

Rendszerirányítás: Az együttműködő erőművek és hálózatok üzemállapotának meghatározása, változtatása, a biztonságos és legkisebb költségű energiaellátás, üzemzavarok megelőzése, megszüntetése, kiterjedésének korlátozása érdekében.

Rendszerirányító: A villamosenergia-rendszer üzemének tervezését, irányítását ellátó, a termelőktől, kereskedőktől, fogyasztóktól független szakmai szervezet. Feladata a rendszerszintű operatív üzemirányítás, forrástervezés, hálózati üzem-előkészítés, villamosenergia-elszámolás, a rendszerszintű szolgáltatások, a hálózathoz való szabad hozzáférés biztosítása. Magyarországon ezt a feladatot a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli és Rendszerirányító ( MAVIR) látja el.

Rendszerszintű szolgáltatások: A rendszerszintű szolgáltatások azok a villamosenergia-termeléssel, szállítással, elosztással járó járulékos funkciók, amelyek a villamos energia közvetlen szolgáltatásán túlmenően biztosítják annak a megfelelő biztonságú, minőségű szolgáltatását.

Részleges ellátás alapú szerződés: Olyan ellátás alapú szerződés, amely lehetővé teszi a vevő számára, hogy menetrend alapú szerződéseket is kössön ellátásának biztosításra.

Szerződött teljesítmény: Az a kilowattban (kW) vagy megawattban (MW) mért elektromos teljesítmény, amelyet a vevő szerződés szerint megrendelt, és amelyet a hálózat üzemeltetője a rendelkezésére tart. Mértékét az ügyfél és a hálózat üzemeltetője közötti szerződés rögzíti.

Teljes ellátás alapú szerződés: Olyan ellátás alapú szerződés, amely nem teszi lehetővé a vevő számára, hogy az ellátás alapú szerződésén kívül további menetrend alapú szerződéseket is kössön ellátásának biztosításra.

Teljes ellátás: Teljes ellátásról akkor beszélünk, ha az ügyfelet kizárólag egy szállító látja el elektromos energiával - tehát nincs saját energiatermelése, és egy másik szállítótól sem szerez be áramot.

Teljesítménygörbe: A teljesítménygörbe a beszerzett energiateljesítmény időbeli lefolyását órás, napi, heti, havi, illetve éves időintervallumban ábrázoló görbe. Az erőforrás tervezés alapvető részét képezi, mivel az energiát abban a pillanatban kell termelni, amelyben felhasználják.

Többforrású ellátás: Többforrású ellátás esetén valamely piaci szereplő a villamos energia beszerzésére két vagy több piaci szereplővel köt szerződést.

VET: Jelenleg a 2001. évi CX törvény. (A villamos energia törvény) illetve a fokozatosan (2007. október 15-én , 2008. január 1-én, majd 2009. január 1-jén) hatályba lépő 2007. évi LXXXVI. törvény

Vételezés: A magyar villamosenergia-rendszerből kifelé irányuló villamosenergia-áramlás meghatározott csatlakozási ponton keresztül az Üzemi Szabályzat minőségi előírásainak figyelembevételével.

Villamosenergia-elszámolás: A villamosenergia elszámolás olyan rendszeres, célirányos tevékenység, amely regisztrálja mind a villamosenergia-szállítási tranzakciók megvalósulását, mind az azoktól való eltérést a szállítási menetrendek és a tényleges, fizikailag mért villamosenergia-forgalmi adatok alapján.