Energiahivatali útmutató a villamos energia nyilvános értékesítéséhez


A tavaly elfogadott új villamosenergia-törvény (vet) szeptember 1-jén hatályba lépő 106. paragrafusa nyilvános értékesítési kötelezettséget ír elő a 20 megawatt feletti névleges teljesítőképességű termelők és a termelői kapacitással, illetve termelőtől származó (még le nem kötött) energiával rendelkező villamosenergia-kereskedők számára. Az értékesíteni kívánt mennyiséget és az értékesítés részletes szabályait az engedélyesek kötelesek a Magyar Energia Hivatalhoz (MEH) jóváhagyásra benyújtani. Az eljárás lefolytatásához az energiahivatal a honlapján megjelentetett útmutatóval kíván segítséget nyújtani a piaci szereplőknek.

 Az útmutató célja az értékesíteni tervezett mennyiség és az értékesítési szabályok MEH által történő jóváhagyása, illetve módosítása során alkalmazott eljárások részletes ismertetése. Ez azonban nem vonatkozik a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesre kirótt aukciós kötelezettség alá eső villamos energia mennyiségének meghatározására és ezen villamosenergia-mennyiség értékesítési szabályzatának jóváhagyására. Az energiahivatal azoktól a 20 megawatt feletti névleges teljesítményű termelőktől várja a jóváhagyási eljárásokat, amelyek szeptember 25-én rendelkeznek 2009-re még nem értékesített kapacitással vagy villamos energiával. Ugyancsak jelentkezniük kell azoknak a villamosenergia-kereskedőknek, akik szeptember 25-én termelőtől 2009-re vásárolt és még tovább nem értékesített kapacitással vagy villamos energiával rendelkeznek.
A MEH az eljárása során értékesített kapacitásnak tekinti és ezért nem kéri számon a vet 106. § szerinti értékesítési kötelezettséget a 20 megawatt feletti névleges teljesítőképességű termelőktől, a 2009-re közvetlenül felhasználóktól és a villamosenergia-kereskedőktől a 2008. szeptember 25-éig értékesített kapacitásaik mértékéig. Ugyancsak nem kéri számon az eljárást a 20 megawatt feletti névleges teljesítőképességű termelőktől a 2009. év során kötelező átvétel keretében történő (várható) villamosenergia-értékesítéseik mértékéig, valamint a termelői kapacitással vagy termelőtől vásárolt villamos energiával rendelkező kereskedőktől ezen termelői kapacitások, illetve villamos energia terhére 2008. szeptember 25-éig történő értékesítéseik mértékéig. Az értékesítési kötelezettség a közvetlenül a termelőtől (2009-es szállításra) vásárolt, 2008. szeptember 25-éig más módon nem értékesített villamos energiára vonatkozik. Más módon értékesített (tehát az értékesítési kötelezettség alá nem tartozó) villamos energiának minősül az aláírt villamosenergia-értékesítési szerződés keretében értékesített villamos energia (adásvétel vagy vételi jog - opció - útján értékesített villamos energia) és a kötelező érvényű ajánlat adásával ajánlati kötöttség alá eső villamos energia is.
A nyilvános értékesítést a törvény mindenki számára hozzáférhető módon történő értékesítésként határozza meg. Amennyiben tehát egy értékesítési szabály(zat) mindenki számára egyenlő lehetőséget biztosít a meghirdetett villamos energia megvásárlására, az értékesítés módja - a MEH eljárásában - kielégíti a nyilvánosság követelményét. Az értékesítési felhívás két országos napilapban és az engedélyes honlapján történő közzététele a nyilvánosság megfelelő szintjét képes biztosítani. Az energiahivatal a jogszabályban megfogalmazott általános követelményt kielégítő értékesítési módokat jóváhagyja, amennyiben azok nem vezetnek versenykorlátozó vagy diszkriminatív értékesítésre.
Az energiahivatalnak kizárólag a törvényben meghatározott esetekben van lehetősége a benyújtott értékesítési szabályok módosítására. Ilyen esetnek minősül az, ha az értékesítés szabályai akadályozzák a hatékony versenyt (versenykorlátozás) vagy egyes felhasználókkal, engedélyesekkel szemben indokolatlan megkülönböztetés (diszkrimináció) alkalmazását teszi lehetővé. A MEH az értékesítési szabályok versenykorlátozó hatásának megítélésekor azt vizsgálja, hogy az értékesítési szabály lehetővé teszi-e a versenytörvényben megfogalmazott versenykorlátozó magatartások gyakorlását. Sikertelen értékesítésnek tekinti a MEH, ha az eladó gondossága ellenére a nyilvános értékesítés meghirdetését követően nem érkezik értékelhető ajánlat, vagy ha az eladó és a vevő között mindkét fél részéről jóhiszeműen folytatott tárgyalások során nem sikerül megállapodásra jutni.
Sikertelen értékesítés esetén az eladó jogosult a nem értékesített villamos energiát szabadon értékesíteni.
Jogi alap
106. §
(1) A hatékony verseny kialakulásának elősegítése, az egyetemes szolgáltatók és a villamosenergia-kereskedők forrásokhoz való hozzáférésében az esélyegyenlőség biztosítása, valamint az egyetemes szolgáltatásra alkalmazandó árképzés méltányosságára és összehasonlíthatóságára vonatkozó követelmények érvényesülésének elősegítése érdekében a termelői engedélyes és a termelői engedélyessel e törvény hatálybalépését megelőzően kötött hosszú távú kapacitás lekötési megállapodással rendelkező villamosenergia-kereskedő a rendelkezésére álló források más típusú értékesítése előtt - a (4) bekezdésben foglaltakkal összhangban - pályázatot hirdet az egyetemes szolgáltatók és a villamosenergia-kereskedők részére. A pályázatot évente legkésőbb október 31-éig a következő naptári évre mint teljesítési időszakra kell meghirdetni, az egyetemes szolgáltatók és a villamosenergia-kereskedők által a rendelkezésre álló forrásból beszerezni kívánt mennyiségre vonatkozóan.
(2) A beérkezett vételi ajánlatok alapján a termelői engedélyes vagy a kapacitáslekötési megállapodással rendelkező villamosenergia-kereskedő a pályázati kiírásban rögzített, megkülönböztetésmentes, átlátható feltételek alapján köteles kétoldalú tárgyalásokat folytatni a vételi ajánlattevőkkel, azok igényének legjobb kielégítésére.
(3) Az (1)-(2) bekezdések rendelkezései nem alkalmazandók az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia értékesítésére.
(4) Az (1) bekezdés szerinti pályázatot a rendszerirányító által a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához, a hálózati veszteség pótlásához, valamint az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mérlegkörének kiegyenlítéséhez szükséges villamosenergia-teljesítmény és kapacitás beszerzésére kiírt pályázat ajánlattételi határidejének lezárultát követően lehet meghirdetni.

Forrás: www.napi.hu

A MEH útmutatót honlapunk  Szakmai anyagok/Határozatok menüpontjában találja
A 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról dokumentumot honlapunk Szakmai anyagok/Jogszabályok menüpontjában találja